banner7.jpg
 

Výzkumné projekty

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Evropské strukturální a investiční fondy)

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008491
Název projektu:

Fyzici v pohybu (KINEÓ)

 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Evropské strukturální a investiční fondy)

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000481
Název projektu:

Výzkumné centrum kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře (CRREAT)

 

 

Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0207
Název projektu:

Dlouhodobé zajištění vysoce kvalitního výzkumu v oblasti studia extrémních stavů jaderné hmoty

 

 

Projekty rámcového programu HORIZON 2020

Science & Innovation with Neutrons in Europe in 2020 (SINE 2020, administrátor v ÚJF: P. Strunz)

 

Projekty 7. rámcového programu

ERINDA (V. Wagner)

ENSAR (J. Mrázek)

NMI3-II (P. Mikula)

F4E (J. Mrázek)

Projekty TAČR

Značení rekombinantních fragmentů protilátek pomocí mikrofluidních systémů (RAFvonMicrofluidsyst, TA02010797) (O. Lebeda)

FCB-modul pro konverzi radionuklidu F-18 na elektrofilní formu (FCB TA03010315) (D. Seifert)

 

 

 

Projekty velkých evropských infrastrukturních zařízení

ESS (J. Šaroun)

 

 

Minulý výzkumný záměr a jeho závěrečná zpráva

Jaderná fyzika a příbuzné obory v základním, aplikovaném a interdisciplinárním výzkumu

 

výzkumný záměr ÚJF AV ČR AV0Z10480505 na léta 2005-2010

 

ÚJF AV ČR se orientuje na základní oblasti hlavních trendů jaderné fyziky a dalších úzce souvisejících oborů. Dále na aplikace jaderné fyziky a jejích metod v interdisciplinárním a orientovaném výzkumu. Hlavní tématické okruhy základního výzkumu budou následující:

 

Studium silně interagující hmoty ve srážkách těžkých iontů

 

Výzkum vlastností horké stlačené hadronové hmoty a jejich fázových přechodů, hledání partonových efektů a kvark-gluonové plazmy. Účast v experimentech na zařízení RHIC v Brookhaven National Laboratory, v projektu ALICE na urychlovači LHC v CERN, v projektech HADES a CBM v GSI Darmstadt.

 

Jádra vzdálená od linie stability

 

Výzkum exotických jader s velkým přebytkem neutronů a protonů. Účast v experimentech na urychlovači GANIL ve Francii a v SÚJV Dubna.

 

Jaderná astrofyzika

 

Výzkum jaderných reakcí lehkých jader důležitých pro astrofyziku. Experimenty na cyklotronu U-120M v ÚJF AV ČR a na cyklotronu A&M University v Texasu.

 

Určení hmotnosti neutrina elektronovou spektroskopií

 

Rozvoj jaderné spektroskopie  nízkoenergetických elektronů zaměřený na určení hmotnosti elektronového neutrina ze spektra záření beta tritia. Účast v mezinárodním projektu KATRIN v Karlsruhe.

 

Teorie

 

Studium struktury jader a hyperjader, interakcí hadronů s jádry při nízkých i vysokých energiích, vlastností hadronů v jaderné hmotě. Studium hmoty na úrovni kvarků a gluonů. Studium elektroslabých interakcí.

 

Matematická fyzika

 

Rozvoj a aplikace matematického aparátu kvantové mechaniky, která je základem jaderné fyziky a fyziky pevných látek. Matematicky přesně řešitelné geometricky netriviální modely inspirované problémy nanoskopické fyziky pevných látek. Studium teorií s nehermiteovskými hamiltoniány.

 

V interdisciplinárním a orientovaném výzkumu budou hlavní tématické okruhy následující.

 

Jaderné analytické metody

 

Rozvoj a implementace jaderných analytických metod využívajících jak svazky neutronů reaktoru tak svazky nabitých částic elektrostatického urychlovače. Užití jaderných analytických metod pro potřeby jiných oborů, např. materiálový výzkum, ekologii, biologii, chemii, archeologii.


Neutronová difrakce

 

Rozptyl neutronů na kondenzovaných látkách, studium jejich struktury, materiálový výzkum – např. studium ocelí. Neutronová optika. Experimenty u reaktoru LVR-15 v Řeži, včetně účasti zahraničních skupin, i v zahraničí.

 

Jaderná fyzika pro budoucí energetické technologie

 

Studium fyzikálních procesů důležitých pro  nové perspektivní energetické technologie -  urychlovačem řízené transmutační systémy a fúzní systémy. Měření jaderně fyzikálních dat.   Zapojení do národních, evropských a celosvětových výzkumných programů.

 

Dozimetrie ionizujícího záření

 

Rozvoj dozimetrie a mikrodozimetrie ionizujícího záření. Měření záření přírodních zdrojů i produkovaného lidskou činností, pro účely ekologie i určení profesní expozice a radiační ochrany. Experimentální a teoretické studium biologických účinků ionizujícího záření.

 

Radiofarmaka

 

Výzkum a vývoj radiofarmak na bázi isotopů fluoru, holmia, kryptonu, astatu a dalších prvků. Radiofarmaka s krátce žijícími isotopy pro užití v positronové emisní tomografii. Spolupráce s lékařskými pracovišti.

 

Urychlovače

 

Cyklotron U-120M: Modernizace uzlů cyklotronu, zejména iontových zdrojů, vakuového systému, řídícího softwaru. Tandetron 4130 MC: Instalace iontových tras a mikrosondy. Mikrotron BMT 25: Monitorování svazku a zvyšování jeho stability, vliv brzdného záření na měření proudu.

 

Závěrečná zpráva o plnění výzkumného záměru 2005-2011

Operační program Vývoj, výzkum a vzdělávání (Evropské strukturální a investiční fondy)

  • Aktualizace
    : 10 Květen 2018
  • Vytvořeno
    Pondělí, 26 Duben 2010
  • Autor
    Jan Weinhold