banner3.jpg
 

Volná místa

Vyhlášení veřejného výběrového řízení na obsazení funkce

ředitele Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Rada Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Požadavky:

 • splnění požadavků podle ustanovení § 17, odst. (4) - (6) zákona č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
 • splnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví další předpoklady pro výkon některých funkcí (lustrační zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace v některém z oborů výzkumné činnosti ústavu,
 • významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti,
 • organizační schopnosti a zkušenosti,
 • jazykové znalosti,
 • morální bezúhonnost.

Předpokládané funkční období je pětileté s nástupem 1. června 2017 a koncem 30. května 2022. Přihlášku do výběrového řízení s kontaktními údaji, stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, seznamem hlavních vědeckých prací a  stručným rozborem hlavních záměrů a představ o řízení, činnosti a dalším rozvoji ústavu zasílejte písemně na adresu tajemnice rady

Renáta Eliášová

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Husinec – Řež 130

250 68 Řež

v zalepené obálce označené na zadní straně nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ředitel ÚJF AV ČR“ nejpozději do 23. ledna 2017.

 

 


 

Ústav jaderné fyziky AV ČR, Oddělení neutronové fyziky hledá kandidáta na pozici

VĚDECKÝ PRACOVNÍK ZODPOVĚDNÝ ZA VÝVOJ MIKROSONDY S POUŽITÍM PRO PRVKOVOU MIKROGRAFII A OBRÁBĚNÍ IONTOVÝM MIKROSVAZKEM

pro doplnění vědeckého týmu pracujícího na iontových svazcích tandetronu, které jsou primárně využívány pro charakterizaci a výzkum materiálů.

Náplň práce

Nano-struturované materiály s význačnými optickými, magnetickými a elektrickými vlastnostmi nacházejí uplatnění ve fotonice, spintronice, biomedicině a dalších perspektivních oborech. Výzkum těchto materiálů v Laboratoři urychlovače Tandetron (ÚJF AV ČR) má dlouhou tradici a je prováděn ve spolupráci s českými i zahraničními partnery.  Laboratoř Tandetronu disponuje jedinečným souborem metod pro přípravu a charakterizaci nano-strukturovaných materiálů, zahrnujícím iontovou implantaci, přípravu tenkých vrstev metodami magnetronového a iontového naprašování a iontovými analytickými metodami RBS, ERDA, PIXE, PIGE. Metoda Ion Beam Writing (IBW) byla zavedena v roce 2014 a jsou s její pomocí připravovány fokusovaným svazkem středně těžkých iontů mikrostruktury pro optiku a elektroniku s velmi dobrou reprodukovatelností. IBW plánujeme využít pro vytváření struktur (patterning) v polymerech, sklech a specifických materiálech na bázi uhlíku (grafén). Iontová mikrosonda je používána v současnosti také pro  2D prvkové mapování vzorků v geologii, biologii a lékařství, archeologii a v materiálovém výzkumu. Uchazeč bude pracovat na aplikacích iontové mikrosondy pro analýzy materiálů, pro depozici nových mikrostruktur metodou IBW a v neposlední řadě na vývoji instrumentace nové komory mikrosvazku, kde se předpokládá instalace a vývoj sofistikovaného přístrojového a softwarového vybavení zahrnující instalaci souboru detektorů rtg. záření a vývoj softwaru pro zpracování spektroskopických dat z několika detektorů umožňující výsledně pomocí tomografie rekonstruovat morfologii zkoumaného vzorku a provádět 3D mapování prvků v této struktuře. Uchazeč se bude zabývat aplikacemi iontové mikrosondy pro modifikaci a analýzu materiálů, rozšiřováním jejích analytických možností a rozvojem softwaru pro prvkové mapování. Uchazeč bude mít k dispozici veškeré přístrojové zařízení laboratoře Tandetron včetně připojeného vybavení laboratoře pro depozici materiálů, zabezpečení instrumentálního vybavení pro vývoj nových experimentálních zařízení, softwarové vybavení a vysoce erudovaný vědecký tým s dlouholetými zkušenostmi, tým zahrnující technické pracovníky v oboru elektroniky, vakuové techniky, jemné mechaniky, jaderné spektroskopie a robotiky a bakalářské, magisterské a doktorské studenty.

Požadujeme

 • PhD nebo ekvivalent v oblastech materiálový výzkum, fyzika, chemie či příbuzné obory
 • nejméně dva roky na postdoktorandské pozici
 • schopnost vědecké práce včetně publikování v mezinárodních časopisech
 • technická zručnost, pečlivost, zodpovědnost, samostatnost, komunikační schopnosti
 • dobrá aktivní znalost angličtiny, další jazyky jsou výhodou
 • kontakt na doporučující osoby z akademického prostředí (až dvě) výhodou
 • čistý trestní rejstřík

Nabízíme

 • zajímavou a perspektivní práci s možností osobního rozvoje
 • profesní růst
 • odborné vzdělávání
 • 5 týdnů dovolené, jazykové kurzy

V případě Vašeho zájmu nám zašlete svůj strukturovaný životopis výhradně e-mailem na adresu onf@ujf.cas.cz do 21. 12. 2016. Prosíme, uvádějte vždy následující text společně s Vaším e-mailem, abychom mohli pracovat s Vámi zaslanými údaji:
Souhlasím, aby mé osobní údaje, zaslané ÚJF AV ČR, v.v.i., se sídlem Husinec - Řež, čp. 130, 250 68 Řež, byly v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., použity výhradně pro účely zprostředkování zaměstnání a vedení databáze uchazečů o zaměstnání. Souhlas je dán na dobu jednoho roku a lze jej kdykoliv písemně odvolat.

Kontakt

Ústav jaderné fyziky AV ČR, Oddělení neutronové fyziky
Husinec – Řež, čp. 130, 250 68 Řež
E-mail: onf@ujf.cas.cz
Tel.: +420 2 6617 3553

 


Ústav jaderné fyziky AV ČR, Oddělení neutronové fyziky hledá kandidáta na pozici

VĚDECÝ PRACOVNÍK zodpovědný za provoz neutronového difraktometru

pro doplnění vědeckého týmu pracujícího na neutronových svazcích výzkumného reaktoru LVR-15, které jsou primárně využívány pro charakterizaci a výzkum materiálů za pomoci neutronových difrakčních metod.

Náplň práce

VĚDECÝ PRACOVNÍK zodpovědný za provoz neutronového difraktometru se účastní výzkumných prací na neutronovém difraktometru (http://neutron.ujf.cas.cz/en/hk9), zaměřeném zejména na charakterizaci deformačních mechanismů a mikronapětí v technologicky významných materiálech. K hlavním úkolům patří spolupráce s externími výzkumníky na vědeckých experimentech a zpracování naměřených difrakčních dat a dat z in-situ deformačních testů v rámci programu otevřeného přístupu k výzkumným zařízením Laboratoře neutronové fyziky (http://neutron.ujf.cas.cz/en/instruments/lvr15), která je součástí infrastruktury CANAM (http://canam.ujf.cas.cz). K dalším úkolům patří průběžné rozvíjení metodiky měřící techniky, modernizace difraktometru a jeho automatizovaného řízení. Očekává se též rozvoj vlastního výzkumného programu (přednostně v oblasti charakterizace mikronapětí/deformačních mechanismů a v příbuzných oborech) za využití neutronového difraktometru, případně dalších experimentálních zařízení v Laboratoři neutronové fyziky.

Požadujeme

 • PhD nebo ekvivalent (popřípadě musí být uchazeč krátce před získáním titulu) v oblastech materiálový výzkum, fyzika, chemie či příbuzné obory
 • schopnost vědecké práce včetně publikování v mezinárodních časopisech
 • technická zručnost, pečlivost, zodpovědnost, samostatnost, komunikační schopnosti
 • alespoň základní znalosti v oblasti automatizovaných systémů řízení a programování
 • dobrá aktivní znalost angličtiny, další jazyky jsou výhodou
 • kontakt na doporučující osoby z akademického prostředí (až dvě) výhodou
 • čistý trestní rejstřík

Nabízíme

 • zajímavou a perspektivní práci s možností osobního rozvoje
 • profesní růst
 • odborné vzdělávání
 • 5 týdnů dovolené, jazykové kurzy

 

V případě Vašeho zájmu nám zašlete svůj strukturovaný životopis výhradně e-mailem na adresu onf@ujf.cas.cz do 31.12.2016. Prosíme, uvádějte vždy následující text společně s Vaším e-mailem, abychom mohli pracovat s Vámi zaslanými údaji:
Souhlasím, aby mé osobní údaje, zaslané ÚJF AV ČR, v.v.i., se sídlem Husinec - Řež, čp. 130, 250 68 Řež, byly v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., použity výhradně pro účely zprostředkování zaměstnání a vedení databáze uchazečů o zaměstnání. Souhlas je dán na dobu jednoho roku a lze jej kdykoliv písemně odvolat.

Kontakt

Ústav jaderné fyziky AV ČR, Oddělení neutronové fyziky
Husinec – Řež, čp. 130, 250 68 Řež
E-mail: onf@ujf.cas.cz
Tel.: +420 2 6617 3553


Výběrové řízení na místo postdoktoranda v Ústavu jaderné fyziky AV ČR

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. v Řeži otevírá šest postdoktorandských míst v následujících oblastech výzkumu (nástup leden 2017):

 

1) Studium jaderných reakcí a budování potřebných infrastruktur.

2) Materiálový výzkum pomocí iontových a neutronových svazků.

3) Strukturní analýza pomocí neutronové práškové difrakce.

4) Dozimetrie ionizujícího záření a jeho biologických účinků. (Marie Davídková, davidkova@ujf.cas.cz)

5) Nekonvenční diagnostické, příp. teranostické radionuklidy a jimi značené sloučeniny pro molekulární zobrazování/cílenou terapii. (Ondřej Lebeda, lebeda@ujf.cas.cz)

6) Fyzika urychlovačů iontů – cyklotronů, analýza a matematické simulace procesů v oblasti relativistické elektrodynamiky a iontové optiky. (Milan Čihák, cikhak@ujf.cas.cz a Jan Štursa@ujf.cas.cz)

 

Kandidáti musí splňovat následující požadavky:

 

 1. Úspěšné ukončení PhD studia v posledních třech letech
 2. Dostatek znalostí a praxe v daném oboru (podrobnější specifikace u konkrétní pozice)
 3. Publikace v mezinárodních impaktovaných časopisech

 

Nástup se předpokládá v lednu 2017 (s možností krátkého posunutí v případě potřeby). Místo je na 2 roky s možností dalšího prodloužení o rok (plat je 30000 Kč před zdaněním + 4000 Kč při prokázání nutnosti příspěvku na přechodné ubytování v Praze)

 

V případě vašeho zájmu zašlete elektronicky svůj strukturovaný životopis, přehled publikací, kopie PhD diplomu, krátký přehled vědeckých zájmů v dané oblasti a dva doporučující dopisy na adresu Vladimíra Wagnera (wagner@ujf.cas.cz).

Lhůta pro zaslání nabídek končí 30. listopadu 2016.


 • Aktualizace
  : 15 Prosinec 2016
 • Vytvořeno
  Neděle, 20 Květen 2012
 • Autor
  Martin Čarek