banner1.jpg
 

Novinky

Tycho Brahe otráven rtutí nebyl

 • Pondělí, 19 Listopad 2012 00:34
 • Aktualizováno ( Pondělí, 19 Listopad 2012 00:35 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

Podrobné studium ostatků významného astronoma Tychona Braha provedli v minulých dvou letech čeští a dánští vědci. Analýza jeho vousů a vzorků kostí jadernými analytickými metodami se uskutečnila v Ústavu jaderné fyziky AVČR. Skupina pod vedením Jana Kučery studovala obsah rtuti a dalších prvků pomocí neutronové aktivační analýzy. U vzorků vousu získala změny koncentrace rtuti po délce vlasu a tím i informaci, kdy se rtuť do těla dostala.  Neutronová aktivační analýza využívá měření záření gama vyzářeného při rozpadu radioaktivních jader vzniklých po ozáření vzorku neutrony v jaderném reaktoru. Energie záření gama umožňuje přesně identifikovat příslušný radioaktivní izotop a jádro, ze kterého reakcí s neutronem, vznikl. Druhý tým, který vousy Tychona Braha zkoumal, byl veden Vladimírem Havránkem a využil urychlovač Tandetron. Ten vytvořil velice tenký svazek protonů, které v materiálu vzorků ionizací vyrážely elektrony z vnitřních slupek elektronového obalu atomu. Při přeskoku elektronu z vyšší slupky na takto uvolněné místo se tak vyzářilo charakteristické rentgenové záření, které umožnilo identifikovat příslušné prvky. Velice tenký svazek protonů umožnil velice přesné skenování rozložení například právě rtuti ve vousu.

Základním výsledkem je, že koncentrace rtuti byly hluboko pod hladinou, která by indikovala otravu. Byla v rozmezí běžně se u lidí vyskytujícím. Další zajímavost přinesla analýza kostí u nosních dírek. Tam zůstaly zbytky materiálu přeneseného z umělé náhrady, kterou Tycho Brahe nosil od té doby, kdy v souboji přišel o špičku nosu. Ukázalo se, že byla vyrobena z mosazi.

Tiskovou zprávu o tomto výzkumu lze najít na stránkách AVČR:  http://www.cas.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/121116-Tycho-Brahe-nebyl-otraven-rtuti.html, podrobný populární povídání i s rozsáhlou fotogalerií dokumentující průběh exhumace i výzkumů lze najít na serveru Osel:  http://www.osel.cz/index.php?clanek=6572 a vědeckou publikaci s popisem metodiky i výsledků je v časopise Archeometry: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-4754.2012.00729.x/abstract.

ESS Science Symposium 2012

 • Pátek, 26 Říjen 2012 23:11
 • Aktualizováno ( Pátek, 26 Říjen 2012 23:12 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

Physical simulations of processes in engineering materials with in-situ neutron diffraction/imaging.

November 15-16, 2012, Prague, Czech Republic

The symposium will bring together the community of engineers and material scientists involved in engineering material research using Gleeble simulators with the members of neutron and/or X-ray diffraction community involved engineering studies (instrument scientists, users and developers) with the aim to explore the idea to carry out Physical Simulations with neutron diffraction at ESS Spallation Source to be built till 2020 in Lund Sweden.

More details can be found at the event web page.

Týden vědy a techniky a den otevřených dveří

 • Středa, 10 Říjen 2012 21:19
 • Aktualizováno ( Středa, 10 Říjen 2012 21:20 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

Ve dnech od 1. až do 15. listopadu probíhá v různých místech České republiky Týden vědy a techniky.  Náš ústav se jej účastní přednáškami jednotlivých odborníků. Letos bude přednášet Jaromír Mrázek o vzniku prvků ve hvězdách, Otokar Dragoun o neutrinech a Vladimír Wagner o prvních výsledcích urychlovače LHC. Hlavní akcí našeho ústavu však je standardně spolupořádání dne otevřených dveří. V jeho rámci bude areál řežských ústavů otevřen v pátek 2. listopadu pro školní exkurze a v sobotu 3. listopadu pak pro širokou veřejnost. Hlavní zařízení, které se bude prezentovat v tomto roce našim ústavem, je urychlovač tandetron. Úplná informace o Týdnu vědy a techniky je na stránkách http://www.tydenvedy.cz/, o dni otevřených dveří v řežském areálu pak na http://www.ujv.cz/web/ujv/den-otevrenych-dveri

Education for Competitiveness Operational Programme

 • Středa, 19 Září 2012 19:31
 • Aktualizováno ( Neděle, 21 Červen 2015 14:22 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

On July 1, 2012 a new grant project “Long-term support for high quality research in the field of extreme states of nuclear matter” has started at NPI CAS. This three-year project is funded by the European Social Fund (ESF) in the Czech Republic and is a part of the ESF programme “Education for Competitiveness Operational Programme” (ECOP). The main aim of this grant project is a long-term support of high quality scientific research in the field of extreme states of nuclear matter at NPI. This field of physics has at NPI long tradition and belongs to the most successful and dynamically developing directions of modern nuclear physics. Scientists involved in the grant project are actively participating in two large international experiments: the ALICE experiment at the LHC accelerator at the European laboratory for particle physics (CERN) in Switzerland and the STAR experiment at Brookhaven national laboratory in the U.S.A. Both experiments are at the forefront in studies of properties of nuclear matter at extreme conditions of high temperature and density, conditions similar to those which existed in Universe few millionths of a second after the Big Bang.

The key participants in the project are two internationally renowned scientists, a foreign scientist Dr. Jozef Ferencei and a re-integrating Czech scientist Dr. Jan Rak. One of the goals of the project is a long-term integration of both scientists in the team of ultrarelativistic heavy-ion collisions at NPI. Active participation of these two experts in the research programme at NPI will also increase competitiveness of young scientists, graduate and undergraduate students in Europe and all around the world and will enable them to establish themselves in large international collaborations such as ALICE or STAR.

For persons interested in physics of nuclear matter at extreme conditions several workshops with participation of foreign scientists, local theorists and members of the grant team will be organized. To further promote popularization of scientific research, seminars for undergraduate and graduate students will be organized as well and students will be informed about possibilities of experimental study of matter under extreme conditions at NPI CAS.

Information about all activities connected with the project can be found at the project webpage http://gemma.ujf.cas.cz/~adamova/OPVK.v1/home.html.

 

Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost

 • Středa, 19 Září 2012 19:27
 • Aktualizováno ( Čtvrtek, 20 Září 2012 09:42 )
 • Napsal uživatel Martin Čarek

Od 1.7. 2012 je v ÚJF AVČR, v.v.i. řešen projekt Evropského sociálního fondu v ČR “Dlouhodobé zajištění vysoce kvalitního výzkumu v oblasti studia extrémních stavů jaderné hmoty”. Jedná se o tříletý projekt v rámci operačního programu “Vzdělávání pro konkurenceschopnost”. Projekt si klade za cíl dlouhodobé zajištění vysoce kvalitního výzkumu v oblasti studia extrémních stavů jaderné hmoty v ÚJF. Tato fyzikální problematika má v ÚJF již dlouholetou tradici a patří mezi nejúspěšnější a nejdynamičtěji se rozvíjející směry moderní jaderné fyziky. Vědečtí pracovníci zapojení do řešení projektu se aktivně podílejí na dvou velkých mezinárodních experimentech: experimentu ALICE na urychlovači LHC v Evropské laboratoři pro částicovou fyziku CERN ve Švýcarsku a experimentu STAR na urychlovači RHIC v Brookhavenské národní laboratoři v USA. Oba tyto experimenty tvoří světovou špičku ve zkoumání vlastností jaderné hmoty v extrémních podmínkách vysokých teplot a hustot, podobných těm, které panovaly ve vesmíru několik mikrosekund po velkém třesku.

Klíčovými účastníky projektu jsou dva mezinárodně renomovaní vědci, zahraniční vědec Dr. Jozef Ferencei a reintegrující se český vědec Dr. Jan Rak. Jedním z cílů navrhovaného projektu je dlouhodobá integrace obou vědců do skupiny ultrarelativistických těžkých iontů v ÚJF. Zapojení těchto dvou renomovaných vědeckých osobností do výzkumného programu v ÚJF povede také ke zvýšení konkurenceschopnosti cílové skupiny - mladých vědců, doktorandů a studentů nejenom v rámci Evropy, ale na celém světě a umožní jim výrazněji se prosadit ve velkých mezinárodních kolaboracích jakými jsou experimenty ALICE a STAR.

Pro zájemce o problematiku fyziky studia jaderné hmoty v extrémních podmínkách bude zorganizováno několik workshopů za účasti zahraničních vědců, místních teoretiků a členů realizačního týmu. V rámci popularizace výzkumu budou také organizovány semináře pro studenty a doktorandy s cílem informovat je o možnostech experimentálního studia extrémních stavů jaderné hmoty v ÚJF AVČR v Řeži.

O všech aktivitách týkajících se projektu budou zájemci průběžně informováni na webových stránkách http://gemma.ujf.cas.cz/~adamova/OPVK.v1/home.html

 

Celý článek...

Strana 18 z 20